roll


* സംസ്കൃത പഠനം ഇനി ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല്‍ *संस्कृत प्रशिक्षणम्-21 മുതല്‍ *

.

Sunday, August 21, 2011

सुयोधनस्य राजनीतिः

विवर्तकः

डो. विजय् कुमार् एम्

प्रथमः श्लोकः

नृपासनस्थः अपि - सिंहासनस्थः अपि - സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനാണെങ്കില്‍ കൂടിയും, वनाधिवासिनः - काननवासिनः - വനത്തില്‍ വസിക്കുന്നവനായ, भवतः - युधिष्ठिरात् - അങ്ങയില്‍നിന്ന്, पराभवं विशङ्कमानः- पराजयम् उत्प्रेक्षमाणः - പരാജയത്തെ ശങ്കിക്കുന്നവനായ, सुयोधनः - दुर्योधनः - ദുര്യോധനന്‍, दुरोदरच्छद्मजितां - द्यूतकपटलब्धां - കള്ളച്ചുതിലൂടെ ജയിച്ച, जगतीं - वसुधां - ഭൂമിയെ, नयेन – नीतिमार्गेण - നീതിമാര്‍ഗത്തിലൂടെ, जेतुं - वशीकर्तुं ജയിക്കുവാന്‍ (വശീകരിക്കുവാന്‍), समीहते - चेष्टते ആഗ്രഹിക്കുന്നു (പ്രയത്നിക്കുന്നു).


द्वितीयः श्लोकः

तथापि - शङ्कितोपि - എങ്കിലും (പരാജയശങ്കയുള്ളവനാണെങ്കിലും), जिह्मः - कुटिलः -കപടബുദ്ധിയായ, सः - सुयोधनः - അവന്‍, भवज्जिगीषया - भवद्विजयेच्छया - അങ്ങയെ ജയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്താല്‍, गुणसम्पदा - दयादाक्षिण्यादिगुणैः - ഔദാര്യം, ദാക്ഷിണ്യം മുതലായ ഗുണസമ്പത്തുക്കളെക്കൊണ്ട്, भूतिं समुन्नयन् - ऐश्वर्यमापादयन् - ഐശ്വര്യത്തെ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട്, शुभ्रं यशः - अमलां कीर्तिं - നിര്‍മ്മലമായ കീര്‍ത്തിയെ, तनोति - विस्तारयति - പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു, महात्मभिः समं - साधुभिः सह - മഹാന്മാരോടൊപ്പം, विरोधः अपि - वैरमपि - വിരോധമാണെങ്കില്‍ കൂടിയും (അത്), अनार्यसंगमात् - दुष्टजनसंपर्कात् - ദുഷ്ടന്മാരോടുള്ള സൌഹൃദത്തേക്കള്‍, वरम् - श्रेष्ठम् - ശ്രേഷ്ഠമാണ്.


तृतीयः श्लोकः

कृतारिषड्वर्गजयेन - कामक्रोधादि षट्शत्रून् विजित्य കാമക്രോധാദി അരിഷഡ്വര്‍ഗങ്ങളെ ജയിച്ച് अगम्यरूपां - दुष्प्रापां - അനുസരിക്കാന്‍‍ പ്രയാസമുള്ള, मानवीं - मनूक्तां മനുപ്രോക്തമായ, - पदवीं - सरणिं - പ്രജാപാലനപദ്ധതിയെ (മനുസ്മൃതി), प्रपित्सुना - प्राप्तुम् इच्छता പ്രാപിക്കുവാനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, - अस्ततन्द्रिणा - निरालस्येन വിശ്രമമില്ലാത്തവനായ- तेन – सुयोधनेन - ആ ദുര്യോധനനാല്‍, नक्तंदिवं - अहेरात्रं - രാത്രിയേയും പകലിനേയും, विभज्य - विभागं कृत्वा - വിഭജിച്ച്, नयेन – नीतिपथा - നീതിയനുസരിച്ച്, पौरुषं वितन्यते - उद्योगः विस्तार्यते - പൌരുഷാചരണത്തെ (ജോലിയെ) ചെയ്യുന്നു.


चतुर्थः श्लोकः

गतस्मयः - अहङ्कारशून्यः - അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനായ, सः - सुयोधनः - അവന്‍, अनुजीविनः - भृत्यान् - ഭൃത്യന്മാരെ, प्रीतियुजः - स्निग्धान् - സ്നേഹസമ്പന്നരായ, सखीनिव - मित्राणि इव - സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന പോലെയും, सुहृदः - मित्रान् - സുഹൃത്തുക്കളെ, बन्धुभिः - भ्रात्रादिभिः - ബന്ധുക്കളോട്, समानमानान् - तुल्यसत्कारान् - തുല്യരായും, बन्धुतां - बन्धुसमूहं ബന്ധുസമൂഹത്തെ, कृताधिपत्यामिव च - स्वत्मनातिविशिष्टानिव - എല്ലാഅധികാരങ്ങളും ലഭിച്ചവരായും, सन्ततम् - अनवरतं - എല്ലായ്പോഴും, साधु - सम्यक् - നല്ലതുപോലെ, दर्शयते - प्रकटयति - കാണുന്നു.


पञ्चमः श्लोकः

यथायथं विभज्य - यथोचितं विभागं कृत्वा - വേണ്ടതുപോലെ വിഭജിച്ച്, समपक्षपातया - समानुभावानुबन्धया - സമദൃഷ്ടിയോടുകൂടി, भक्त्या - अनुरागेणഭക്തിപൂര്‍വം, असक्तम् - आसक्तिं विना - ആസക്തിയില്ലാതെ, आराधयतः - सेवमानस्य സേവിക്കുന്നവാനായ, अस्य - सुयोधनस्य ദുര്യോധനന്റെ, गुणानुरागात् - गुणेषु पक्षपातात् ഗുണങ്ങളിലുള്ള അനുരാഗത്താല്‍, सख्यम् - मैत्रीं - സൌഹൃദത്തെ, ईयिवान् इव - प्राप्तवान् इव പ്രാപിച്ചവരെന്നപോലെ, त्रिगणः - धर्मार्थकामाः - ധര്‍മാര്‍ഥകാമങ്ങള്‍, परस्परं न बाधते - मिथः न पीडयति - പരസ്പരം പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല.

(ഏതൊരുസമയത്താണോ ദുര്യോധനനാല്‍ ധര്‍മത്തെ സേവിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് അര്‍ഥകാമങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരസ്പരം ബാധിക്കാതെ നിലനില്‍ക്കുന്നു.)

षष्ठः श्लोकः

वशी सः - जितेन्द्रियः सुयोधनः - സംയമിയായ ദുര്യോധനന്‍, वसूनि - धनानि - ധനങ്ങളെ वाञ्छन् - अभलषन् न ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല (അതിന്റെ പേരില്‍ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല), मन्युना न - कोपेन न കോപിച്ചോ അല്ല, (ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്), निवृत्तकारणः - लोभादि निवृत्तः ആഗ്രഹങ്ങളില്‍നിന്ന് വേര്‍പെട്ട (അദ്ദേഹം), स्वधर्म इत्येव - अयं मम राजधर्मः एवഇത് എന്റെ ധര്‍മമാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കി, गुरूपदिष्टेन - मन्वादि गुरुनिर्दिष्टेन മന്വാദി ആചാര്യന്മാര്‍ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ, रिपौ - शत्रौ - ശത്രുക്കളിലും, सुतोपि वा - पुत्रेपि - പുത്രനില്‍പ്പോലും, दण्डेन - दमेन ശിക്ഷയാല്‍, धर्मविप्लवं निहन्ति - धर्मव्यतिक्रमं निवारयति - ധര്‍മലംഘനത്തെ തടയുന്നു.


सप्तमः श्लोकः

(स सुयोधनः) शङ्कितः - अविश्वस्तः - പേടിയുള്ളവനായി, परितः - सर्वत्रഎല്ലായിടത്തും, परेतरान् - आत्मीयान् - സ്വന്തം, रक्षान् - रक्षकान् - ഭടന്മാരെ, विधाय - कृत्वा - നിയോഗിച്ചിട്ട്, अशङ्किताकारम् - निर्भयतां - പേടിയില്ലായ്മയെ, उपैति - प्रदर्शयति - പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു. क्रियापवर्गेषु - कार्यसमाप्तिषु - (ഉദ്ദേശിച്ച) കാര്യം നടന്നുകഴിയുമ്പോള്‍, अनुजीविसात्कृताः - भृत्याधीनाकृताः - ഭൃത്യന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള, सम्पदः - धनानि - ധനം, अस्य - सुयोधनस्य – ദുര്യോധനന്റെ, कृतज्ञतां वदन्ति - उपकाराभिज्ञतां प्रख्यापयन्ति - ഉപകാരസ്മരണയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.


अष्टमः श्लोकः

चिराय - चिरकालं - വളരെക്കാലം, तस्मिन् - सुयोधने - സുയോധനനാല്‍, क्षेमं वितन्वति - भद्रं कुर्वति सति - ക്ഷേമത്തെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, अदेवमातृकाः - पर्जन्यजलनिरपेक्षा - മേഘജലത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തതായ, कुरवः - कुरुजनपदविशेषाः - കുരുദേശം, कृषीवलैः - कर्षकैः - കൃഷിക്കാരാല്‍, अकृष्टपच्याः - स्वयमेव पच्यमाना इवകൃഷിചെയ്തുണ്ടാക്കാത്തതായ, सुखेन लभ्याः - अनायासेन प्राप्याः - അനായാസം ലഭിക്കുന്നതായ, सस्यसंपदः - धान्यसंपत्तीः - ധാന്യസംപത്തുക്കളെ, दधतः - धारयन्तः - ധരിക്കുന്നതായി, चकासति - शोभन्ते - ശോഭിക്കുന്നു.

(അണക്കെട്ടുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മഴവെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല. ദുര്യോധനന്‍ നന്നായി ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരള്‍ച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷി സുഗമമായി നടക്കുന്നു എന്നര്‍ഥം.)


नवमः श्लोकः

तेन - सुयोधनेनസുയോധനനാല്‍, क्वचित् - कुत्रचित् - എവിടെയെങ്കിലും, सज्यं - समौर्विकं - ഞാണ്‍ വലിച്ചുകെട്ടിയ, धनुः नोद्यतम् - कार्मुकं न उत्तोलितं - വില്ല് ഏടുക്കപ്പെട്ടില്ല.आननं वा - मुखं वा - മുഖവും, कोपविजिह्मम् - कोपकुटिलं - കോപകലുഷിതം, न कृतम् - न विहितं - ആക്കപ്പെട്ടില്ല. गुणानुरागेण - दयादाक्षिण्यादि गुणप्रेम्णा - ദയാദാക്ഷിണ്യാദി ഗുണങ്ങളിലുള്ള ആദരവ് കാരണം, नराधिपैः - नृपैः - രാജാക്കന്മാരാല്‍, अस्य शासनम् - सुयोधनस्य शासनं - ദുര്യോധനന്റെ ഭരണം, माल्यम् इव - पुष्पमालेव പൂമാല എന്നപോലെ, शिरोभिः उह्यते - उत्तमाङ्गैः धार्यते - ശിരസ്സിനാല്‍ ധരിക്കപ്പെടുന്നു.