roll


* സംസ്കൃത പഠനം ഇനി ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല്‍ *संस्कृत प्रशिक्षणम्-21 മുതല്‍ *

.

Wednesday, December 18, 2013

संस्कृत प्रशिक्षणम्

संस्कृत प्रशिक्षणम्

आचार्यश्रेष्ठाय प्रोफ़सोर् आर् . वासुदेवन् पोट्टि महाशयाय शिष्याणां प्रणामाः ।तिरुवनन्तपुरम् - समाजं प्रति अध्यापकानां महदुत्तरदायित्तमस्ति ; तन्निर्वहणे अध्यापकाः
शक्ताः तथा जागरूकाः च भवन्तु इति अध्यापकदिनसंदेशरूपेण श्रीमता प्रोफ़सोर् आर् . 
वासुदेवन् पोट्टि महाशयेन उक्तम् । अध्यापकदिने अनन्तपुर्यां व्यापारभवने प्रवृत्ते
गुरुवन्दनकार्यक्रमे भाषमाणः आसीत् सः। केरलस्य विभिन्नप्रान्तेभ्यः समागतैः शिष्यैः
कार्यक्रमोऽयम् आयोजितः ।